Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Safety of Rail-Road Crossings at the Hinterland of the Port of Gdynia
ABSTRACT: In order to exploit the possibilities of the Outer Port in the Port of Gdynia, it is necessary to ensure appropriate transport accessibility from the hinterland. Rail transport will play a leading role in this area. In this context, it is important to ensure appropriate technical and operational parameters along the entire length of the Polish part of the TEN-T network. In the immediate vicinity of Gdynia this means the comprehensive modernisation of the railroad line no. 201. The most frequently mentioned parameters include the speed of goods trains, useful lengths of station tracks and permissible axle loads. Far too little attention is paid to the issue of traffic safety at the numerous rail-road crossings located on the line. This is an especially important subject for the residents of areas adjacent to the line, especially in the context of a radical increase in rail traffic.
REFERENCES
Baza Przejazdów Kolejowych: PKP PLK S.A. (2021).
Bezpieczeństwo ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych: Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury, Warszawa (2017).
Bogdaniuk, B., Towpik, K.: Budowa, modernizacja i naprawy dróg kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe (2010).
Catorce muertos y veintiún heridos, en un accidente ferroviario cerca de Valencia: Diario El País. (1976).
European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC): Done at Geneva on 1 February 1991. UN (2010).
Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015: GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/ GPR-2015, last accessed 2021/01/22.
Gil, D., Szemetyłło, W.: Niebezpieczna luka w edukacji młodych kierowców, https://www.szkola-jazdy.pl/niebezpieczna-luka-w-edukacji-mlodych-kierowcow/, last accessed 2021/05/14.
Giol, J.P.: La problemática de los pasos a nivel en la red ferroviaria de ancho ibérico y las actuaciones preventivas en el periodo 1975­2009. Revista Vía Libre ­ Técnica. 8, 121–144 (2014).
Gleba, R., Grulkowski, S., Szczepiński, D., Zariczny, J.: Znaczenie analiz ruchowych w procesie optymalizowania zakresu infrastrukturalnych inwestycji kolejowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Nr 3(110), 63–82 (2016).
Gleba, R., Grulkowski, S., Zariczny, J.: Problem zdolności przepustowej linii kolejowych w obszarze aglomeracji trójmiejskiej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Nr 2(104), 145–165 (2014).
Gleba, R., Grulkowski, S., Zariczny, J.: Wielowariantowa analiza wpływu modernizacji linii kolejowej nr 201 na dostępność kolejową gdyńskiego portu. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Nr 2(104), 167–182 (2014).
Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1: PKP PLK S.A. , Warszawa (2017).
Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1): PKP PLK S.A. , Warszawa (2019).
Jackiewicz, K.: Kolejowa obsługa Portu Zewnętrznego w Gdyni. Uniwersytet Morski w Gdyni (2020).
Kotlarz, G., Dąbrowski, H., Wieczorek, E.: Magistrala węglowa: najciekawsze linie kolejowe Polski. Wydawnictwo Eurosprinter, Rybnik (2008).
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku: Załącznik do uchwały nr 162/2015 Rady Ministrów. , Warszawa (2015).
Level Crossing Removal Project: https://levelcrossings.vic.gov.au/, last accessed 2019/09/13.
Mapa interaktywna linii kolejowych: http://mapa.plk-sa.pl/, last accessed 2021/02/15.
Nowakowski, M.J.: Przejazdy kolejowe na modernizowanych i rewitalizowanych liniach kolejowych — przepisy a rzeczywistość. Logistyka. 6, 7989–7998 (2014).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych: Dziennik Ustaw 2020 poz. 470. (2020).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym: Dziennik Ustaw 2020 poz. 110. (2020).
Outer Port Gdynia: https://www.port.gdynia.pl/en/outerport, last accessed 2021/02/05.
Port Gdynia Statistics: https://www.port.gdynia.pl/en/about-port/statistics, last accessed 2021/02/06.
Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU: Official Journal of the European Union L347 Vol. 56. (2013).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw 2018 poz. 1876. (2018).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw 2015 poz. 1744. (2014).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw poz. 867. (2014).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw 1998 nr 151 poz. 987. (1998).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw 1996 nr 33 poz. 144. (1996).
Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku za rok 2019. Załącznik do uchwały nr 73/2020 Rady Ministrów: , Warszawa (2020).
Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2019 r: , Warszawa (2019).
Standardy techniczne: Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Tom I – Załącznik ST-T1-A6. Układy geometryczne torów. , Warszawa (2017).
Standardy techniczne: Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Tom X. Skrzyżowania w poziomie szyn oraz drogi równoległe. Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31-01-2017 r. , Warszawa (2009).
Stencel, O.: Specyfika projektowania inwestycji kolejowej w kontekście przejazdów i obiektów inżynieryjnych na przykładzie przedsięwzięcia pn. „Prace na alternatywnym ciągu Bydgoszcz – Trójmiasto. Etap II”. Uniwersytet Morski w Gdyni (2021).
White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area — Towards a competitive and resource efficient transport system. Brussels, 28.03.2011 COM(2011) 144 final. (2011).
Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach Ie-119: PKP PLK S.A. , Warszawa (2019).
Założenia do prognoz ruchu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu, last accessed 2021/02/15.
Citation note:
Nowakowski M.J.: Safety of Rail-Road Crossings at the Hinterland of the Port of Gdynia. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 15, No. 4, doi:10.12716/1001.15.04.24, pp. 901-910, 2021

File downloaded 165 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony