Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Safety of Transport and Disposal for Explosive Ordnance in Ports, Roadsteads and at Open Sea
1 Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
ABSTRACT: In the article principles, pertaining to the safety of transport for explosives and unexploded ordnance of military origin and procedures that guarantee maximal effectiveness of the process of their neutralization, are presented. Since the end of the 2nd World War operations of neutralizing unexploded ordnance (UXO) of that era that still lie in ports, roadsteads and coastal areas are continuously conducted. During that war the Polish coast was one of the major battlegrounds and till now unexploded ordnance are found either on the sea bed or along the coast. Various analyses state that searching the sea and the coastline for unexploded ordnance is a task still to be carried out in the foreseeable future.
REFERENCES
Cichocki A., Niewybuchy zatoki gdańskiej – aspekty likwidacji, Pułtusk 2008
Cichocki A., Cywiński A., Szacowanie zagrożenia od improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) dla jednostek pływających w portach morskich. Logitrans 2009
Military explosives, Dep.of the army technical manual TM 9-1300-214, Washington 1984
Litwin W. Okrętowe systemy broni podwodnej. Cześć I. Pola fizyczne. AMW, Gdynia 1990
Mine Disposal Handbook. Part IV. German Underwater Ordnance. Chapter 5. German Controlled Mines. March 1945.
Mine Disposal Handbook. Part III. British Underwater Ordnance. Chapter 1. British Influence Mines. December 1944.
Praca zbiorowa, Prace podwodne, Klatka N. Rozdział 4. Zagrożenie wybuchem podwodnym – Gdańsk 1971r.
Sztab Generalny WP, Prace minerskie i niszczenia – Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Warszawa 1995r. Inż. 572/94
NO-02-A043:2009. Wojska inżynieryjne — Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U. z 2012 poz. 1364).
Citation note:
Cichocki A., Chmieliński M.: Safety of Transport and Disposal for Explosive Ordnance in Ports, Roadsteads and at Open Sea. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 11, No. 2, doi:10.12716/1001.11.02.21, pp. 363-370, 2017
Authors in other databases:
Adam Cichocki:

Other publications of authors:


File downloaded 787 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony