HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Impact of Hydrotechnical Structures on Forming the Tombolo Oceanographic Phenomenon in Kołobrzeg and Sopot
ABSTRACT: The process of global sea level rise is causing several significant changes in the coastal zone. Sea level rise and the frequency, strength and duration of storms are also occurring on the Polish coast. As a result, coastal protection measures, such as man-made engineering structure, are necessary. These engineering structures affect (among others) the marine ecosystem in different ways. Although the presence of such engineering structures can cause changes in the bathymetry of waterbody and the transport of sediments along the basin, it also slows down the erosion of the shoreline. For this reason, comprehensive knowledge of natural conditions, including dynamic and variable factors, is essential in the construction of a hydro-engineering structures. The correct determination of the environmental conditions helps to minimize environmental damage. Prior to interventions on the coast, the issues addressed in the paper should be analysed and studied. In this paper, the influence of shoreline structures on the main factors responsible for the development of tombolo phenomenon is discussed. In addition, the lithological diversity of surface sediments on which the rate of coastal erosion depends, is also discussed. An important element of the work is the descriptions of tombolo in Poland. They contain information on the causes of the phenomenon, as well as about the negative consequences of a disturbance of the hydrodynamic dynamics caused by the structure.
REFERENCES
Banach, M. (1938– ): Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Wrocław (1994).
Benac, Č., Bočić, N., Ružić, I - doi:10.4154/gc.2019.14
Bijker, E.W.: Longshore Transport Compu - doi:10.1061/AWHCAR.0000122
Booij, N., Holthuijsen, L.H., Ris, R.C.: T - doi:10.1061/9780784402429.053
Burdziakowski, P., Specht, C., Dab - doi:10.3390/s20144000
Ceylan, M.A.: General overview of the tombolos on Turkey’s coastlines. World Applied Sciences Journal. 16, 7, 907–914 (2012).
Cieślikiewicz, W., Dudkowska, A., Gic-Gru - doi:10.1007/s10236-017-1098-4
Cochran, J.K., Bokuniewicz, H., Yager, P.: Encyclopedia of Ocean Sciences. Academic Press (2019).
Cupiał, A., Cieślikiewicz, W.: Characteristics of extreme wind wave events in the Gulf of Gdańsk and associated atmospheric conditions over the Baltic Sea. In: EGU General Assembly Conference Abstracts. p. 20397 (2020).
Davis, R.A.J. ed: Coastal Sedimentary Envi - doi:10.1007/978-1-4612-5078-4
De Mahiques, M.: Tombolo. In: Kennish, M.J. (ed.) Encyclopedia of Estuaries. pp. 713–714 Springer, Dordrecht (2016).
Druet, C., Kowalik, Z.: Dynamika morza. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk (1970).
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Program ochrony brzegów morskich,” http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030670621, last accessed 2021/04/01.
Emil Vahtera, Daniel J. Conley, Bo G. Gustafsson, Harri Kuosa, - doi:10.1579/0044-7447(2007)36[186:IEFENC]2.0.CO;2
Gelfenbaum, G.: Coastal Currents. In: Sch - doi:10.1007/1-4020-3880-1_78
Gic-Grusza, G., Dudkowska, A.: Modeling of w - doi:10.1109/BALTIC.2014.6887860
Ginzburg, A.I., Bulycheva, E.V., Kostianoy - doi:10.1134/S0001437015060065
Goudie, A.: Encyclopedia of Geomorphology. Routledge (2004).
Hydrobudowa: Przebudowa wejścia do Portu Kołobrzeg – II etap, https://hydrobudowa.com/pl/realizacje/przebudowa-wejscia-do-portu-kolobrzeg-ii-etap, last accessed 2021/04/01.
Jurys, L., Uścinowicz, S.: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geologiczne w pasie polskiego brzegu klifowego. In: Sokołowski, R. (ed.) Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego. pp. 27–37 Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (2014).
Kim, I.H., Lee, W.D., Shin, S., Kim - doi:10.2112/SI75-271.1
Łabuz, T.A.: Coastal response to climatic changes : discussion with emphasis on southern Baltic Sea. Landform Analysis. 21, 43–55 (2012).
Łabuz, T.A.: Potencjalny wpływ planowanych podwodnych progów wzdłuzbrzegowych i ostróg na zmiany brzegu w Kołobrzegu. Presented at the X Konferencja Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku , Slupsk (2012).
Łabuz, T.A.: Raport Sposoby Ochrony Brzegów Morskich i ich Wpływ na Środowisko Przyrodnicze Polskiego Wybrzeża Bałtyku. (2013).
Lee, S., Kim, H., Park, D., Lim, H.S.: - doi:10.21595/vp.2017.18673
Lewandowski, A., Weslawski, J.M.: Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w obszarach morskich. Problemy Ocen Środowiskowych. 2, 45, 61–62 (2009).
Łomniewski, K.: Oceanografia fizyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1969).
MacMahan, J.H., Thornton, E.B., Reniers, A.J.H.M. - doi:10.1016/j.coastaleng.2005.10.009
Magar, V.: Sediment transport and morphody - doi:10.1002/essoar.10501308.1
Maj, K., Koszelnik, P.: Metody zagospodarowania osadów dennych. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. 63, 2, 157–169 (2016).
Mangor, K., Drønen, N.K., Kærgaard, K.H., Kristensen, S.E.: Shoreline Management Guidelines. DHI Water & Environment, Hørshølm, Denmark (2001).
Mapa geologiczna dna Bałtyku - opracowanie komputerowe: https://www.pgi.gov.pl/gdansk/geologia-morza-i-wybrzeza/opracowania/6393-mapa-geologiczna-dna-baltyku.html, last accessed 2020/09/29.
Mapy - Urząd Morski w Gdyni: https://mapy.umgdy.gov.pl/, last accessed 2020/09/29.
Marsz, A.A., Styszyńska, A.: Sztorm w dniach 13-14 października 2009 roku nad Zachodnią częścią Zatoki Gdańskiej. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. 25, 45–59 (2010).
Massel, S.: Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (2010).
Massel, S.R.: Hydrodynamics of Coastal Zones. Elsevier Science (1989).
May, V.J., Hansom, J.D.: Coastal Geomorphology of Great Britain. Joint Nature Conservation Committee (Geological Conservation Review) (2003).
Miętus, M., Storch, H.: Reconstruction of the wave climate in the Proper Baltic Basin, April1947 - March1988. GKSS (Geesthacht). (1997).
Miller, J.K., Rella, A., Williams, A., Sproule, E.: Living Shorelines Engineering Guidelines, https://www.nj.gov/dep/cmp/docs/living-shorelines-engineering-guidelines-final.pdf, last accessed 2020/09/02.
Ming, D., Chiew, Y.-M.: Shoreline Changes behind Detach - doi:10.1061/(ASCE)0733-950X(2000)126:2(63)
Mitsuyasu, H.: Wave Breaking in the Presence of Wind Drift and Opposed Swell. In: Banner, M.L. and Grimshaw, R.H.J. (eds.) Breaking Waves. pp. 147–153 Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg (1992).
Mojski, J.E.: Morze Bałtyckie jako część szelfu północnoeuropejskiego. Landform Analysis. 9, 208–211 (2008).
Mojski, J.E., Dadlez, R., Słowańska, B., Uścinowicz, Sz., Zachowicz, J.: Atlas geologiczny południowego Bałtyku - 1:500 000, (1995).
Ostrowski, R., Pruszak, Z.: Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika. 5, 668–677 (2015).
Otto, J.-C., Smith, M.J.: Geomorphological mapping. In: Cook, S.J., Clarke, L.E., and Nield, J.M. (eds.) Geomorphological Techniques (Online Edition). British Society for Geomorphology, London (2013).
Owens, E.H.: Tombolo. In: Schwartz, M. (ed - doi:10.1007/0-387-30843-1_474
Penney, W.G., Price, A.T., Martin, J.C. - doi:10.1098/rsta.1952.0003
Pruszak, Z.: Akweny morskie: zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska. Wydawnictwo IBW PAN (2003).
Ranasinghe, R., Larson, M., Savioli, J.: Shorelin - doi:10.1016/j.coastaleng.2010.06.002
Rasmeemasmuang, T., Weesakul, S.: One-line - doi:10.1142/9789814282475_0063
Rosen, D.S., Vajda, M.: Sedimentological I - doi:10.1061/9780872623736.116
Schönhofer, J., Szmytkiewicz, M.: Identyfikacja prądów rozrywających w strefie brzegowej południowego Bałtyku – modelowanie i obserwacje w naturze. Inżynieria Morska i Geotechnika. 6, 505–516 (2013).
Schwartz, M.L., Granö, O., Pyökäri, M.: Spits and Tombolos in the Southwest Archipelago of Finland. Journal of Coastal Research. 5, 3, 443–451 (1989).
Seymour, R.J.: Longshore Sediment Transpor - doi:10.1007/1-4020-3880-1_199
Shaw, W.S., Goff, J., Brander, R., Walton, T. - doi:10.1016/j.apgeog.2014.07.010
Skinner, B.J., Porter, S.C.: The Dynamic Earth: An Introduction to Physical Geology. Wiley (1995).
Specht, C., Dabrowski, P.S., Specht, M.: 3D - doi:10.1007/s00367-020-00665-5
Specht, C., Lewicka, O., Specht, M., - doi:10.3390/jmse8060384
Specht, C., Mindykowski, J., Dąbrowski, P., Masnicki, R., Marchel, Ł., Specht, M.: Metrological aspects of the Tombolo effect investigation – Polish case study. Presented at the Proceedings of the 2019 IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea , Genova, Italy October 10 (2019).
Specht, M., Specht, C., Lewicka, O., - doi:10.3390/jmse8060464
Specht, M., Specht, C., Mindykowski - doi:10.3390/rs12040737
Suh, K.D., Hardaway, C.S.: Calculation of - doi:10.1061/9780784400890.193
The Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences: Performing research and modeling works of the bottom and the sea shore near the pier in Sopot (in Polish). (2016).
Thurman, H.V., Trujillo, A.P.: Introductory Oceanography. Merrill Publishing Company (1985).
Tombolo od przystani do molo: https://sopot.gmina.pl/raport-marina-tombolo-2016/, last accessed 2021/04/01.
Urząd Morski w Gdyni: Zasilanie plaży w Gdyni Orłowie | Urząd Morski w Gdyni – portal informacyjny, https://www.umgdy.gov.pl/?p=35392, last accessed 2020/09/29.
Uścinowicz, S.: Geochemistry Of Baltic Sea Surface Sediments. Polish Geological Institute-National Research Institute, Warsaw (2011).
Vu, M.T., Lacroix, Y., Nguyen, V.T.: Empir - doi:10.1007/s11804-018-0027-3
Wiśniewski, B., Wolski, T.: Physical aspects of extreme storm surges and falls on the Polish coast: Oceanologia. 53, 1-TI, (2011).
Yu, Y.-X., Liu, S.-X., Li, Y.S., Wai, O.W.H.: - doi:10.1016/S0029-8018(99)00005-0
Zeidler, R.B., Wróblewski, A., Miętus, M., Dziadziuszko, Z., Cyberski, J.: Wind, Wave, and Storm Surge Regime at the Polish Baltic Coast. Journal of Coastal Research. 33–55 (1995).
Citation note:
Specht C., Lewicka O., Specht M., Zblewski S.: Impact of Hydrotechnical Structures on Forming the Tombolo Oceanographic Phenomenon in Kołobrzeg and Sopot. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 15, No. 3, doi:10.12716/1001.15.03.25, pp. 687-694, 2021

Other publications of authors:

A. Weintrit, R. Wawruch, C. Specht, L. Gucma, Z. Pietrzykowski
K. Czaplewski, C. Specht, P. Dąbrowski, M. Specht, Z. Wiśniewski, W. Koc, A. Wilk, K. Karwowski, P. Chrostowski, J. Szmagliński

File downloaded 65 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony